Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στις 28 Μαΐου το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής, που προβλέπει εφεξής αποζημιώσεις 50% στους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Στο Σχέδιο Νόμου αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης στην οποία εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010.

Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται προκαταβολή έως πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής που χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ως προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης τίθεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε 28 Μαΐου στις 20:00 μμ έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή», όπου, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την κρατική αρωγή σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με εν λόγω το νομοσχέδιο επιδιώκεται η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων, τα οποία πηγάζουν από την ίδια αιτία, δηλαδή την αυξανόμενη ένταση της κλιματικής κρίσης, η οποία οδηγεί στην ολοένα και συχνότερη εκδήλωση καταστροφικών φυσικών φαινομένων, όπως πυρκαγιών, πλημμυρών, τυφώνων και άλλων.

Τα ειδικότερα ζητήματα που πραγματεύεται το νομοσχέδιο είναι:

α) η επέκταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των ανωτέρω φαινομένων, μέσω της καθιέρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης μεγάλων επιχειρήσεων,

β) η ενίσχυση του ήδη υφιστάμενου πλαισίου κρατικής αρωγής, με πρόβλεψη αποτελεσματικότερων μέτρων άμβλυνσης και αντιμετώπισης των υλικών συνεπειών των διαφόρων φυσικών καταστροφών,

γ) η πρόβλεψη ενός ειδικού πλαισίου παροχής στεγαστικής συνδρομής στους πληγέντες,

δ) η παροχή διευκολύνσεων σχετικά με χορηγηθείσες ενισχύσεις,

ε) η διευθέτηση οργανωτικών θεμάτων των υπηρεσιών και υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των καταστροφών στο πεδίο και

στ) η εισαγωγή διατάξεων που αντιμετωπίζουν μερικότερα ζητήματα διοικητικής φύσης και κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα οποία προκύπτουν κατά την αντιμετώπιση των συνεπειών μεγάλων φυσικών καταστροφών.

agronews.gr